Do prawidłowego otwierania dokumentów wymagany jest program obsługujący pliki pdf, np: Adobe Acrobat Reader lub Foxit Reader.

 

- Podatki -

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
(Dla osób rozliczających się od 2016 r.)

Otwórz
Otwórz

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
(Dla osób rozliczających się za lata od 2012 r. do końca 2015 r.)
Otwórz
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
(Dla osób rozliczających się z zaległych podatków do końca 2011 r.)
Otwórz
Deklaracja na podatek leśny
(Dla osób rozliczających się od 2016 r.)

Otwórz
Otwórz

Deklaracja na podatek leśny
(Dla osób rozliczających się za lata od 2012 r. do końca 2015 r.)
Otwórz
Deklaracja na podatek leśny
(Dla osób rozliczających się z zaległych podatków do końca 2011 r.)
Otwórz
Deklaracja na podatek od nieruchomości
(Dla osób rozliczających się od 2016 r.)

Otwórz
Otwórz

Deklaracja na podatek od nieruchomości
(Dla osób rozliczających się za lata od 2012 r. do końca 2015 r.)
Otwórz
Deklaracja na podatek od nieruchomości
(Dla osób rozliczających się z zaległych podatków do końca 2011 r.)
Otwórz
Deklaracja na podatek rolny
(Dla osób rozliczających się od 2016 r. )

Otwórz
Otwórz

Deklaracja na podatek rolny
(Dla osób rozliczających się za lata od 2012 r. do końca 2015 r.)
Otwórz
Deklaracja na podatek rolny
(Dla osób rozliczających się z zaległych podatków do końca 2011 r.)
Otwórz
Podgląd procedury administracyjnej  Otwórz
Deklaracja o wysokości dochodów  Otwórz
Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego 
z tytułu zaprzestania produkcji rolniczej 
Otwórz
Wniosek o zwolnienie z ulgi w podatku rolnym 
z tytułu nabycia gruntów 
Otwórz
Wniosek w sprawie udzielenia ulgi w podatku (na raty)  Otwórz
Wniosek w sprawie udzielenia ulgi w podatku  Otwórz
Wniosek o przyznanie ulgi żołnierskiej w podatku rolnym  Otwórz
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej / odsetki za zwłokę  Otwórz
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (Nowy wzór - od 2016 roku)

Otwórz
Otwórz

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (Do 2015 roku)
Otwórz

 


- Ewidencja ludności -

Wniosek o wydanie dowodu osobistego Otwórz
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Otwórz 
Wniosek o nadanie numeru PESEL Otwórz 
Zgłoszenie pobytu stałego Otwórz 
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego Otwórz 
Zgłoszenie pobytu czasowego Otwórz 
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego Otwórz
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP Otwórz
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP Otwórz

 


- Inwestycje i gospodarka -

Oświadczenie rolnika indywidualnego Otwórz
Podanie o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów Otwórz
Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie
przydomowej oczyszczalni ścieków
Otwórz
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego Otwórz
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy  Otwórz
Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu działki  Otwórz
Wniosek o wydanie zgody na podłączenie się do sieci  Otwórz
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji  Otwórz
Wniosek o usunięcie azbestu w 2017 r. Otwórz
Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania 
wyrobów zawierających azbest 
Otwórz
Wniosek o wydanie wyciągu z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Otwórz
Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku 
wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych
Otwórz

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Otwórz
Otwórz
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, 
a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Otwórz
Otwórz

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych

Otwórz
Otwórz

Wniosek o dokonanie wpisu/zmiany do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Otwórz
Otwórz

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków - wzór

Otwórz
Otwórz

Otwórz

Wniosek o wyrażenie zgody na zabudowę działki

Otwórz

Protokół odbioru końcowego robót przyłącza kanalizacyjnego

Protokół odbioru końcowego robót przyłącza wodociągowego

Otwórz

Otwórz

 


- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej -

Wniosek o becikowe Otwórz
Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny  Otwórz 
Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne  Otwórz 
Wniosek o świadczenie rodzicielskie  Otwórz 
Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego  Otwórz 
  Fundusz alimentacyjny
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Otwórz 
Załącznik 1 - Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny Otwórz 
Załącznik 2 - Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach nieopodatkowanych swoich albo członka rodziny Otwórz 
Załącznik 3 - Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny  Otwórz 
Załącznik 4 - Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów  Otwórz 
  Świadczenie wychowawcze 500+
Wniosek o świadczenie wychowawcze 500 + Otwórz 
Załącznik 1 - Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach nieopodatkowanych swoich albo członka rodziny Otwórz 
Załącznik 2 - Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny Otwórz 
  Zasiłek rodzinny
Wniosek o zasiłek rodzinny Otwórz 
Załącznik 1 - Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach nieopodatkowanych swoich albo członka rodziny Otwórz 
Załącznik 2 - Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny Otwórz 
Załącznik 3 - Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy Otwórz
Załącznik 4 - Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania Otwórz


- Stypendia socjalne -

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego 
w roku szkolnym 2017/2018

Otwórz

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
o charakterze socjalnym na rok szkolny 2017/2018

Otwórz
Oświadczenie Otwórz

Wytyczne dotyczące wniosku na stypendium socjalne dla uczniów

Otwórz


- Pozostałe dokumenty -

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Otwórz
Wniosek o zezwolenie na sprzedaż alkoholu Otwórz
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych
Otwórz

 

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Logowanie