Przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej

Przypomina się o obowiązku przyłączania nieruchomości do kanalizacji sanitarnej w miejscowościach gdzie została wykonana sieć.

Powyższy obowiązek wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządków w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r.  poz. 1399 j.t. z późn. zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

Uchylanie się właścicieli nieruchomości od nałożonego ustawą obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej skutkuje wydaniem decyzji nakazującej wykonanie powyższego obowiązku (art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) i w konsekwencji nałożeniem grzywny w celu przymuszenia w wysokości do 10 000, 00zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej do 50.000,00zł. Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkakrotnie w tej samej lub wyższej kwocie. Grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50.000,00zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej kwoty 200.000,00zł.

Nadzór nad realizacją tego obowiązku sprawuje Wójt Gminy.  Przepis nie ma charakteru uznaniowego, zatem Wójt nie może zdecydować o odstępstwie od obowiązku podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej.

Dlaczego warto się podłączyć do sieci kanalizacyjnej ?

  • Po pierwsze - cena - tańsze koszty niż przy wywożeniu ścieków
  • Po drugie - wygoda - nie trzeba pilnować przepełnienia szamb
  • Po trzecie - ekologia - oczyszczamy ścieki, chronimy zasoby środowiska

W związku z powyższym apeluje się do mieszkańców o niezwłoczne przystąpienie do wykonania obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej w miejscowościach, gdzie została ona już wykonana.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.