I Spotkanie Rady Konsultacyjnej Karpackiego Uniwersytetu Partycypacji

30 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Przemyślu odbyło się I Spotkanie Rady Konsultacyjnej Karpackiego Uniwersytetu Partycypacji.

Przedmiotem spotkania była diagnoza sytuacji społecznej na terenie Gminy Przemyśl w związku z pracą nad budową nowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Przemyśl na lata 2015 – 2020, którą w naszej Gminie, opracowujemy w procesie partycypacji społecznej.

Uczestnicy spotkania; przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańcy miejscowości Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy i niektórych jednostek organizacyjnych Gminy zapoznali się z sytuacją społeczną w sferze zjawisk społecznych mających wpływ na procesy wykluczenia społecznego. Wspomniano o zasobach pomocy społecznej w tym problemach osób ubogich, trudnym do obiektywnego opisania zjawisku bezrobocia, problemach osób niepełnosprawnych, osób starszych i schorowanych oraz osób ulegających uzależnieniom ale także poświęcono dużo uwagi problemowi przemocy domowej i nieporadności opiekuńczo – wychowawczej w rodzinach.

W wyniku dyskusji wymieniono się różnorodnymi poglądami dot. tych zagadnień, zwracając szczególną uwagę na możliwości ich zdiagnozowania poprzez zastosowanie adekwatnych metod ich rejestracji i obserwacji oraz konieczność zastosowania instrumentów, które w miarę obiektywnie pozwolą dokonać analizy zjawisk społecznych; ich przyczyn, procesów rozwojowych i możliwości przeciwdziałania.

Z różnych wypowiedzi wynikło jednoznacznie, że najwłaściwszym miejscem wszelkich działań diagnostycznych i naprawczych jest rodzina bliższa i dalsza, najbliższe otoczenie rodziny; miejscowość w której mieszka, szkoła i przedszkole do których uczęszczają dzieci, parafia – zgodnie z zasadą subsydiarności. Dane statystyczne związane z działalnością Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy czy Powiatowego Urzędu Pracy oraz innych instytucji, stanowić muszą w tym przedsięwzięciu bazę wyjściową dla głębszych analiz. Dlatego powołano w trakcie spotkania Zespoły Zadaniowe, które przygotują pogłębione analizy dotyczące: bezrobocia, ubóstwa, niepełnosprawności, osób starszych, dzieci i młodzieży – w kontekście funkcji opiekuńczo-wychowawczych realizowanych w Rodzinie oraz funkcji edukacyjno-wychowawczych realizowanych w Szkole.

Wskazano również na niezmiennie istotną rolę szkół i przedszkoli w procesie edukacyjno-wychowawczym; zwłaszcza w kontekście identyfikowania zainteresowań, talentów i pasji uczniów oraz stwarzania możliwości do ich rozwijania. Zauważono, że ta sprawa powinna również mieć swoje ważne miejsce w budowanej Strategii, gdyż szkoła jest naturalnym miejscem dla dzieci i młodzieży kształtowania ich postaw związanych m.in. z chęcią nieustannego osobistego rozwoju, co może gwarantować w przyszłości lepszą jakość funkcjonowania społecznego rodzin.

Ustalono termin kolejnego spotkania na którym przedstawiona zostanie uszczegółowiona diagnoza sytuacji społecznej Gminy, charakterystyka Gminy oraz m.in. przeprowadzona zostanie analiza SWOT możliwości Gminy w zakresie realizacji zadań społecznych.

II Spotkanie Rady Konsultacyjnej Karpackiego Uniwersytetu Partycypacji w Gminie Przemyśl odbędzie się – 28 lipca 2015 r. (wtorek) w godz. od 10°° – do 14°° na które – szczególnie zachęcając do uczestnictwa w dalszych pracach Zespołu Partycypacyjnego wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Przemyśl – zaprasza Wójt Gminy Przemyśl.

 

Koordynator
Rady Konsultacyjnej
Ryszard Wołoszyn 

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.