Biało Czerwony Rajd Rowerowy - Regulamin

Zapraszamy na
 Biało-Czerwony Rajd Rowerowy i Pieszy
w Gminie Przemyśl w dniu 2 maja 2018 r.


Przebieg Rajdu:

Rajd Rowerowy: Grochowce - Witoszyńce - Stanisławczyk - Rożubowice - Łuczyce - 
- Krówniki - Fort VIII Łętownia (ok. 31,2 km)
Start - Stadion Sportowy w Grochowcach - godz. 15.00


Rajd Pieszy: Ujkowice - Fort IX Brunner - Fort VIII Łętownia (ok. 4,2 km)
Start - Dom Ludowy w Ujkowicach - godz. 17.00


Transport uczestników i rowerów do Grochowiec z Ostrowa
Miejsce zbiórki: Zespól Szkól w Ostrowie - godz. 14.00


Szczegółowe informacje dostępne 
pod numerem telefonu: 16 670 48 00 (wew. 38)


(kliknij aby powiększyć mapę)

Pamiętaj - Wywieś Flagę

 

REGULAMIN BIAŁO- CZERWONEGO RAJDU ROWEROWEGO W GMINIE PRZEMYŚL
2 maja 2018r.
Rajd ma charakter zorganizowanego przejazdu kolumny rowerzystów (art. 32 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym). Uczestnictwo rowerzystów w przejeździe odbywa się na zasadach ogólnych, określonych w przepisach prawa ruchu drogowego
§1
Warunki uczestnictwa

1. Każdy Uczestnik przed startem w Rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej organizatora oraz tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Przemyśl ( Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl).
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna.
3. Organizatorzy zalecają zabrać ze sobą:
* kask;
* kamizelkę odblaskową lub odblaski;
* ubranie dostosowane do zmiennych warunków atmosferycznych;
* kurtkę lub pelerynę przeciwdeszczową;
* flagi narodowe, chorągiewki - dostosowane do potrzeb i możliwości;
* pompkę oraz zestaw naprawczy do rowerów;
* bidon lub butelkę z wodą;
* baton lub czekoladę;

4. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Nie są ubezpieczeni przez Organizatora, mogą ubezpieczać się dobrowolnie we własnym zakresie.
5. Uczestnicy Rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody.
6. Stan techniczny i wyposażenie rowerów Uczestników Rajdu winno być zgodne z przepisami, wskazane jest posiadanie kasków ochronnych.
7. Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym, o ochronie przyrody i przepisy przeciwpożarowe na terenach leśnych i innych.
8. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Odległości między rowerami powinny być takie, aby możliwe było bezpieczne hamowanie: 2–3 metry, ale nie więcej niż 5.
9. Każdą grupę prowadzi wyznaczony przez Organizatora kierownik grupy, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać.
10. Udział w Rajdzie jest bezpłatny.
§2
Zasady zachowania Uczestników Rajdu
Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do:
1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa Rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.
2. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione!!!
3. Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30m.
5. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15.
6. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny.
7. Każdy Uczestnik Rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych Uczestników.
8. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
9. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność

§3
Podczas rajdu bezwzględnie zabronione jest
1. Przystąpienie do Rajdu osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
2. Spożywanie alkoholu i innych środków odurzających na trasie Rajdu oraz postojach.
3. Zbaczanie z trasy Rajdu bez zgody Organizatora.

§4
Zwolnienie Organizatora z odpowiedzialności
1. Organizatorzy Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie Rajdu
z winy Uczestników jak i osób trzecich.
2. Udział w Rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez Uczestników.
4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy Uczestników.

§5
Postanowienia końcowe
1. Wszyscy Uczestnicy, startując w Rajdzie, wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach
z przebiegu Rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatora.
2. Udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Uczestnika od jego przestrzegania.

informacje dodatkowe:
Transport uczestników i rowerów do Grochowiec z Ostrowa
Miejsce zbiórki: Zespól Szkól w Ostrowie - godz. 14.00

Szczegółowe informacje dostępne
pod numerem telefonu: 16 670 48 00 (wew. 38)

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.