Stawki podatków w 2019 r.

W związku ze wzrostem cen rynkowych zagospodarowania odpadów komunalnych oraz z uwagi na brak możliwości zmiany firmy odbierającej odpady, gmina będzie musiała ponieść zwiększone koszty zagospodarowania odpadów, które wytwarzamy. Wpłynie to bezpośrednio na wysokość stawek opłat w 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązywać będzie Uchwała Rady Gminy z dnia 30.11.2018 r. Nr II/7/2018 w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty.

 

Terminy i stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych

Zgodnie z zapisami powyższej uchwały opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości KWARTALNIE, BEZ WEZWANIA, z dołu w następujących terminach:

  • do 15 kwietnia za okres 1 stycznia - 31 marca,
  • do 15 lipca za okres 1 kwietnia  30 czerwca,
  • do 15 października za okres 1 lipca  30 września,
  • do 15 grudnia za okres 1 października  31 grudnia.

Wysokość stawek za odbiór odpadów komunalnych:

  • 13,00 zł/os/m-c, w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny.
  • 23,00 zł/os/m-c, w przypadku odpadów nie zbieranych w sposób selektywny.

Dopuszcza się także wnoszenie opłaty jedno-razowo, za więcej niż jeden kwartał z góry, przy czym należy zwrócić uwagę, że w przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość opłaty, nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których odbierane były odpady.

 

Podatek rolny dla rolników

Wylicza się go na podstawie ceny żyta, która w tym roku jest wyższa niż w roku ubiegłym. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wynosi 54,36 zł za 1 dt (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. M.P. z 2018 r. poz. 1004)

Oznacza to, że stawka podatku rolnego na rok 2019 wynosi:

  • od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne: 135,90 zł,
  • od 1 ha gruntów pozostałych: 271,80 zł.

Cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 jest wyższa od analogicznej ceny 2018 r. o: 1,87 zł.

 

Podatki od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2019 pozostają na poziomie z lat ubiegłych i wynoszą:

- Od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: 0,87 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior

i zbiorników sztucznych: 4 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 0,43 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia

9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, 1529 i 1566), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje prze-znaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego: 2,50 zł od 1 m2 powierzchni;

- Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych: 0,69 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 21,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 10,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: 4,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 6,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

- Od budowli:

2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3  7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Podatki od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych na rok 2019 pozostają na poziomie z lat ubiegłych i wynoszą:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 630 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 1035 zł,

c) powyżej 9 ton: 1240 zł;

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt  2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 1 do uchwały nr XVII/70/2015 z dnia 25.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego,

o których mowa, w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 1400 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 1420 zł,

c) powyżej 9 ton: 1 435 zł;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego,

o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton według stawek określonych w załączniku nr 2 do uchwały nr XVII/70/2015 z dnia 25.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą pro-wadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1240 zł;

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku nr 1 do uchwały nr XVII/70/2015 z dnia 25.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

7) od autobusu, o którym mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach o opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca 1430 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca 1840 zł.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (U 17-70-2015.pdf)Uchwała nr XVII/70/2015PDF204 kB
Download this file (u 2-7-2018.pdf)Uchwała nr II/7/2018PDF81 kB

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.