Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu realizuje program Asystent Rodziny w oparciu o Ustawę o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej.

Asystent rodziny współpracuje z rodziną przeżywającą problem w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych a także w sprawach codziennych tj. zarządzanie budżetem domowym, wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego, rozwiązywanie podstawowych problemów socjalnych rodziny, motywacja do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Wsparcie Asystenta Rodziny ma na celu pomoc w przezwyciężeniu trudności a także w poprawie sytuacji życiowej, by w przyszłości rodzina samodzielnie pokonywała własne problemy.

W roku 2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu objął wsparciem Asystenta Rodziny 9 rodzin (łącznie 38 osób) przeżywających problemy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W trakcie mijającego roku z dwiema rodzinami zakończono współpracę z uwagi na realizację planu pracy oraz znaczną poprawę sytuacji rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Szczegółowe zadania asystenta określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej do których należy m. in.:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 6. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 7. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 8. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 9. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 10. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 11. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 12. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 13. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 14. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,  sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 15. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującym się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 16. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.

Program Asystent Rodziny