Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązująca od dnia 6 września 2019 r. zmienia zakres obowiązków właścicieli nieruchomości. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku w gminach poprzez zbieranie w SPOSÓB SELEKTYWNY powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązywać będą uchwały Rady Gminy Przemyśl: Nr XXVI/187/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, Nr XIX/136/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Nr XV/101/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości  i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Terminy i stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Zgodnie z zapisami uchwały Rady Gminy Przemyśl Nr XXVI/187/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości za miesiąc kalendarzowy z góry, BEZ WEZWANIA, DO 15 DNIA KAŻDEGO DANEGO MIESIĄCA.

 

Wysokość stawek za odbiór odpadów komunalnych:

25,00 zł/os/m-c, stawka opłaty podstawowej w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

1,00 zł/os/m-c, wysokość częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku- jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie dostarczone przez sołtysów wraz z decyzjami wymiarowymi na 2021 rok.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta oraz właściciela nieruchomości.

50,00 zł/os/m-c, stawka opłaty podwyższonej w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Wójt na podstawie powiadomienia wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

W 2020 roku wobec właścicieli nieruchomości, którzy w danym miesiącu nie wypełnili obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zostały wszczęte postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc w którym stwierdzono nieprawidłowości w segregacji odpadów. W 2021 roku  każde nadużycie dotyczące nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych, które zostanie udokumentowane przez firmę wywożącą odpady skutkować będzie wszczęciem takiego postepowania wobec właściciela danej nieruchomości.

 

UWAGA!

W przypadku zadeklarowania posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, firma odbierająca odpady komunalne nie będzie odbierać od właścicieli nieruchomości BIOODPADÓW W TYM ODPADÓW ZIELONYCH.  

W związku z wypowiedzeniem przez bank BPS S.A. umowy na obsługę kasową Urzędu Gminy Przemyśl w 2021 roku ulegną zmianie numery rachunków bankowych. Wobec powyższego uprzejmie prosi się mieszkańców o dokonywanie wpłat w kasie Urzędu Gminy do czasu otrzymania zawiadomienia o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nowym indywidualnym numerem rachunku bankowego.

 

Terminy składania deklaracji:

Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem okoliczności śmierci mieszkańca nieruchomości. Powyższą deklarację należy złożyć w terminie do 6 miesięcy od daty zdarzenia.

Od 1 kwietnia 2021 roku na terenie Gminy Przemyśl wprowadzony zostanie system identyfikacji odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców. Kody QR będą potwierdzeniem segregacji odpadów przez mieszkańców oraz stanowić będą informację o ilości i rodzaju odpadów odbieranych z terenu danej nieruchomości. System ten polegał będzie na wykorzystaniu kodów QR, które będą naklejane przez mieszkańców w widocznym miejscu na każdy wypełniony odpadami worek. Kody QR będą indywidualne i przypisane do konkretnej nieruchomości, dlatego też nie należy ich pożyczać ani wymieniać się z innymi osobami. Kody zostaną dostarczone wraz z zawiadomieniem o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz decyzjami wymiarowymi na rok 2021.

W przypadku wykorzystania dostarczonego pakietu kodów QR przypisanego do danej nieruchomości, należy skontaktować się telefonicznie z Referatem Podatków i Opłat (tel. 16 888 94 27) w celu zgłoszenia zapotrzebowania na dodatkową ilość kodów oraz ustalenia terminu ich odbioru.