Od 1 sierpnia 2021 roku obowiązywać będą uchwały Rady Gminy Przemyśl:

  • Nr XXXV/265/2021 z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
  • Nr XIX/136/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • Nr XVI/101/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości  i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Wysokość stawek za odbiór odpadów komunalnych:

  • 33,00 zł/os/m-c, stawka opłaty podstawowej w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
  • 5,00 zł/os/m-c, wysokość częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku- jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
  • 66,00 zł/os/m-c, stawka opłaty podwyższonej w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta oraz właściciela nieruchomości.

Wójt na podstawie powiadomienia wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.