Od 1 stycznia 2020 r. w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach istnieje obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W związku z tym stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynosić będzie 23,00 zł/os/m-c.

Opłata wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości za miesiąc kalendarzowy z góry, bez wezwania, do 15 dnia każdego danego miesiąca.

Właściciele którzy dotychczas deklarowali nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych z mocy prawa muszą dostosować się do nowych przepisów i dokonywać segregacji odpadów.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta oraz właściciela nieruchomości. Wójt Gminy Przemyśl, określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, wynoszącej dwukrotność stawki opłaty podstawowej, tj. 46,00 zł/os/m-c.

Zmiana ustawy pozwala Radzie Gminy na zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Od 1 stycznia 2020 r. wysokość takiego zwolnienia wynosić będzie 1,00 zł/os/m-c.

Podstawą przyznania zwolnienia jest złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


W związku ze zmianą ustawy z dnia 06.09.2019 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późń. zm.), Wójt Gminy Przemyśl informuje, że rachunek bankowy dotyczący opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległ zmianie.

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy przekazywać na rachunek bankowy nr:

78 1930 1318 2740 0706 5338 0016

BPS S.A.

Powyższy nr rachunku jest rachunkiem podstawowym.

Indywidualne numery rachunków bankowych zostaną przekazane właścicielom nieruchomości wraz z zawiadomieniem o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.