Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązująca od dnia 6 września 2019 r. zmienia zakres obowiązków właścicieli nieruchomości. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku w gminach poprzez zbieranie w SPOSÓB SELEKTYWNY powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.
W 2024 roku obowiązywać będą uchwały Rady Gminy Przemyśl:
- Nr XVI/101/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Nr XIX/136/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Nr LVI/400/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.


Terminy i stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych

Zgodnie z zapisami uchwały Rady Gminy Przemyśl Nr XVI/101/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości za miesiąc kalendarzowy z góry, BEZ WEZWANIA, DO 15-GO DNIA KAŻDEGO DANEGO MIESIĄCA. 


Stawki za odbiór odpadów komunalnych w 2024 r. pozostają na poziomie stawek z roku 2023 i wynoszą:

38,00 zł/os/m-c, stawka opłaty podstawowej w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

5,00 zł/os/m-c, wysokość częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku.

76,00 zł/os/m-c, stawka opłaty podwyższonej w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Wójt na podstawie powiadomienia wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

W 2023 roku wobec właścicieli nieruchomości, którzy w danym miesiącu nie wypełnili obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zostały wszczęte postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc, w którym stwierdzono nieprawidłowości w segregacji odpadów.

W 2023 roku wobec właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne zostały wszczęte postępowania w sprawie utraty prawa do zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

W 2024 roku każde nadużycie dotyczące nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych lub każde nadużycie dotyczące oddania bioodpadów w przypadku zgłoszenia kompostownika, skutkować będzie wszczęciem takiego postepowania wobec właściciela danej nieruchomości.

UWAGA!

W przypadku zadeklarowania posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, właściciel nieruchomości nie ma prawa wystawiać do odbioru BIOODPADÓW W TYM ODPADÓW ZIELONYCH.


Terminy składania deklaracji:

Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem okoliczności śmierci mieszkańca nieruchomości. Powyższą deklarację należy złożyć w terminie do 6 miesięcy od daty zdarzenia.

W 2024 roku na terenie Gminy Przemyśl nadal obowiązywał będzie system identyfikacji odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców. Kody QR będą potwierdzeniem segregacji odpadów przez mieszkańców oraz stanowić będą informację o ilości i rodzaju odpadów odbieranych z terenu danej nieruchomości. System ten polegał będzie na wykorzystaniu kodów QR, które obowiązkowo będą naklejane przez mieszkańców w widocznym miejscu na każdy wypełniony odpadami worek. Kody QR będą indywidualne i przypisane do konkretnej nieruchomości, dlatego też nie należy ich pożyczać ani wymieniać się z innymi osobami. Kody zostaną dostarczone wraz z decyzjami wymiarowymi na rok 2024.

W przypadku wykorzystania dostarczonego pakietu kodów QR przypisanego do danej nieruchomości, należy skontaktować się telefonicznie z Referatem Podatków i Opłat (tel. 16 888 94 27) w celu zgłoszenia zapotrzebowania na dodatkową ilość kodów oraz ustalenia terminu ich odbioru.