Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców POWIATU PRZEMYSKIEGO stworzona i udostępniona przez Starostę Przemyskiego (zgodnie z art. 8 a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym przez starostę tj. 16 678-50-56

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?

Art. 4 ust. 1 i 2 ustawy „O nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej”

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

Art. 3 „O nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej”

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą

 • uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz
 • przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na
 • niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się
 • postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym,
 • sądowym lub sądowo-administracyjnym lub,

2)wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej

 • problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa

 • w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się
 • postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
 • w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów

 • sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu
 • w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy
 • prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego
 • w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz
 • poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym
 • związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

5) nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych

 • z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem
 • przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Na czym polega świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?

Art.  3a.  Ustawy „O nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej”

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Każdy z uprawnionych, może wyrazić swoją opinię na temat otrzymanej/udzielonej pomocy w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie, poprzez wypełnienie części B karty pomocy.

Karty dostępne są bezpośrednio u osoby udzielającej nieodpłatnej  pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego.


Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wnioskó

Gdzie szukać pomocy?

 • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Plików:
Wykaz punktów
Data 2020-09-17
Wielkość pliku 170.85 KB
Pobieranie 162