21 listopada 2018 roku o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Przemyśl rozpoczęła się I sesja Rady Gminy VIII kadencji. Obrady rozpoczął najstarszy Radny Stanisław Pacuła. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Aneta Preneta wręczyła wybranym Radnym zaświadczenia o wyborze, następnie Radni złożyli ślubowanie. Przewodniczącym Rady Gminy Przemyśl VIII kadencji na lata 2018 - 2023 wybrany został Marek Wasiewicz, zaś v-ce Przewodniczącym Jan Smyk. 
Wójt Gminy Przemyśl odebrał od Przewodniczącej Gminne Komisji Wyborczej zaświadczenie o wyborcze po czym złożył ślubowanie i wygłosił krótkie przemówienie wyznaczające kierunki działania i pracy w VIII kadencji. Wybrano również składy i Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy. 
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Marek Wałczyk, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Anna Kurasiewicz. 
Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego przewodniczyć będzie Janina Kwiatkowska, Komisji Spraw Społecznych - Jan Koniuszy zaś Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Janusz Paczkowski. 
Po wyczerpaniu porządku obrad I Sesja Rady Gminy Przemyśl VIII kadencji została zakończona.

Uchwały i informacje z obrad sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada Gminy Przemyśl: Otwórz