AMD GROUP Michał Drymajło, informuje, iz realizuje projekt pt. „PEWNE ZATRUDNIENIE" i od dnia 06.05.2024 г. rozpoczął rekrutację do projektu. Rekrutacja potrwa do XI 2024 r.

Projekt PEWNE ZATRUDNIENIE" realizowany jest przez AMD GROUP Michał Drymajło nr projektu FEPK.07.04-IP.01- 0100/23 i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, PRIORYTET 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, DZIAŁANIE FEPK.07.04 Poprawa sytuacji na rynku pracy osób ubogich pracujących, oraz odchodzących z rolnictwa

Celem głównym projektu, jest poprawa warunków zatrudnienia 180 osób (108 K/72 M) zamieszkujących na obszarze woj. podkarpackiego, należących do grupy osób pracujących w trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby pracujące na umowach krótkoterminowych, osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, ubodzy pracujący) poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji 180 uczestników projektu zgodnie z potrzebami regionalnego rynku pracy do 30.06.2025 г.

Grupa docelowa projektu: Uczestnikami projektu będzie 180 osób (108 K,72 M), w tym osoby z niepełnosprawnością w wieku 18-89 lat, należących do grupy pracujących w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i umowach cywilno-prawnych oraz ubodzy pracujący (30% UP, tj.54 os.).

Projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru woj. podkarpackiego, tj. osób fizycznych, które uczą się lub pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. W projekcie udział weźmie 180 os. (108 K, 72 M) rekrutowanych spośród grup:

 • os. zatrudnione na umowach krótkoterminowych, umowach cywilno-prawnych-70% uczestników projektu (tj.1260s.)
 • ubodzy pracujący-30% uczestników projektu (tj.540s.)

W ramach projektu zostały zaplanowane następujące formy wsparcia:

 • INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE
 • GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE
 • ROZWÓJ KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO, w tym szkolenia zawodowe kwalifikacyjne i kompetencyjne oraz płatny 3 miesięczny staż zawodowy.

Zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe
 • zwrot kosztów dojazdów na zajęcia
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi
 • catering i materiały szkoleniowe podczas zajęć grupowych
 • ubezpieczenie NNW

Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się na stronie internetowej www.amd-group.pl oraz w Biurze projektu

Biuro projektu:

AMD GROUP Michał Drymajło al. J. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów (C.H. EUROPA II-4 piętro)