Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Informuje wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) o możliwości składania wniosków na realizację zadania z zakresu promocji Powiatu Przemyskiego w obszarze; kultury, sportu, turystyki.

Na realizację zadania tzw.,, Małe granty” przeznaczona jest kwota wynikająca z uchwały budżetowej Rady Powiatu Przemyskiego na rok 2019.

Dotacje będą przyznawane na zadanie lub finansowanie zadania zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Warunkiem jest złożenie oferty realizacji zadania wg wzoru zamieszczonego  w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r.poz.2055).

Wysokość maksymalna dofinansowania lub finansowania wniosku nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł.

Wniosek należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Przemyślu Plac Dominikański 3 w pok. 60 I piętro w terminie do 15.04.2019 r.

Wybór wniosków do realizacji i tym samym ostateczne rozstrzygnięcie przyznania dotacji na zadania nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania wniosków.

Oceny merytorycznej wniosków dokona Zarząd Powiatu Przemyskiego po uprzednim zaopiniowaniu poszczególnych wniosków przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego. Kryteria oceny wniosków  oraz szersze informacje zawarte są w Regulaminie zadań ,, Małe granty” zamieszczonym w BIP Powiatu Przemyskiego.