Wyciąg z OBWIESZCZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa podkarpackiego.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.) i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 poz. 1980), a także § 1, § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz.U. poz. 1981) ogłaszam, co następuje:

§ 1. W okresie od dnia 3 lutego do dnia 30 kwietnia 2020 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa podkarpackiego kwalifikacja wojskowa.

§ 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej, o której mowa w § 1 wzywa się:

  1. Mężczyzn urodzonych w 2001 r.;
  2. Mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. Osoby urodzone w latach 1999-2000, które:

1) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

2) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

  1. Kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

§ 3. Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje stawienie się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień w terminie oraz miejscu określonym w obwieszczeniu i wezwaniu.

§ 4. Osoby wymienione w § 2 obwieszczenia przebywające na pobycie stałym lub pobycie czasowym trwającym ponad trzy miesiące na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu), na obszarze którego działa właściwa Powiatowa Komisja Lekarska, winny stawić się do kwalifikacji wojskowej przed Wójtem, Burmistrzem (Prezydentem Miasta) oraz Powiatową Komisją Lekarską i Wojskowym Komendantem Uzupełnień w terminie i miejscu urzędowania właściwej powiatowej komisji lekarskiej określonym w poniższej tabeli.

 

§ 5. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

  1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

2) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

  1. powiatowej komisji lekarskiej:

1) posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych  w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

3. wojskowemu komendantowi uzupełnień:

1) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,

2) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

§ 6. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:

  1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

2) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

  1. powiatowej komisji lekarskiej:

1) posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych  w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

  1. wojskowemu komendantowi uzupełnień:

1) wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki, a także posiadane kwalifikacje wojskowe.

§ 7. Osoby, które w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmieniły pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące zobowiązane są zgłosić się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego ponad trzy miesiące, który wyznaczy im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

§ 8. Osoby, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

§ 9. Osoby, które z ważnych przyczyn, nie mogą stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązane są zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na jej miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące najpóźniej w dniu, w którym są obowiązane stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa. Po ustaniu przyczyn niestawiennictwa osoby te powinny niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wyznaczy im termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

§ 10. Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu albo odmówią się badaniom lekarskim bądź nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają karze grzywny albo karze ograniczenia wolności, zgodnie z art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Uprzednio może być wobec ww. osób nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).

wz. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

 Lucyna Podhalicz

WICEWOJEWODA