Przemyśl, dnia 11 września 2020 r.

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, w następujących obrębach ewidencyjnych gminy Przemyśl: Bełwin, Grochowce, Hermanowice, Kuńkowce, Łętownia, Łuczyce, Nehrybka, Ostrów, Pikulice, Rożubowice, Ujkowice, Wapowce, Witoszyńce.

Na podstawie Art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U z 2020 r., poz. 6 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Przemyśl od dnia 19.10.2020 r. do dnia 18.12.2020 r., w siedzibie Urzędu Gminy Przemyśl, Referat Inwestycji i Gospodarki, II piętro, w godzinach  8°° - 14°°.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.11.2020 r.

Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez "TAXUS UL” Sp. z o.o., ul. Ochocka 14 z siedzibą w Warszawie, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Przemyślu.

 

Informacja dot. przetwarzania danych!

Wykonawca planu bazuje na danych ewidencyjnych, pozyskanych z zasobów starostwa powiatowego i jest użytkownikiem Państwa danych osobowych. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Starostwo Powiatowe w Przemyślu (Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl). Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umowy na warunkach w niej określonych, zawartej pomiędzy Taxus UL Sp. z. o.o. z Warszawy (wykonawca), a Powiatem Przemyskim (zamawiającym), na wykonywanie „Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu”. Dane przechowywane są zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów urzędowych. Dane osobowe nie będą udostępniane w celach komercyjnych, promocyjnych, poza przypadkami określonymi w ustawie. Celem przetwarzania Państwa danych jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (przeprowadzenie procesu wykonania i wyłożenia dokumentacji urządzeniowej oraz realizacji zbierania i wyjaśnienia uwag przez wykonawcę, a także wprowadzenia niezbędnych korekt). Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane organom władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością podjęcia działań.

Zawiadomienie