Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

Wójt Gminy Przemyśl - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie Gminy Przemyśl. 

 1. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728). 
 1. Kandydat na rachmistrza terenowego musi spełniać następujące wymagania ustawowe:
 • jest osobą pełnoletnią,
 • zamieszkuje na terenie Gminy Przemyśl,
 • posiada co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie,
 • nie był skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
 1. Kandydat na rachmistrza zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu wymogu, o którym mowa w art. 20 ust. 5 ustawy o PSR 2020 pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
 1. Informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przemyśl oraz zamieszczenie na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej w Gminie Przemyśl.

 2. Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r. 
 1. Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do urzędu gminy, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz informacje, o których mowa w pkt. 2 ogłoszenia. 
 1. Dane podane przez kandydatów na rachmistrzów są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy. 
 1. Podczas rejestracji kandydata system wygeneruje dane do uwierzytelniania (login do aplikacji e/m-learning, który jest przekazywany kandydatowi). Jednocześnie na podany adres zostanie automatycznie wysłana wiadomość email zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym w momencie rejestracji rachmistrza posłuży do zalogowania się do systemu oraz uzyskania informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, na której są materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne. 
 1. Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają od urzędu gminy w czasie rejestrowania ich danych w SER informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Egzamin będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. 
 1. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
 • po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 • po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej. 
 1. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Pan Artur Pukas, tel. 16 888 94 34.

Plików:
PSR 2020
Data 2020-09-17
Wielkość pliku 170.98 KB
Pobieranie 7

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie
Data 2020-09-17
Wielkość pliku 110.15 KB
Pobieranie 6
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Data 2020-09-17
Wielkość pliku 111.93 KB
Pobieranie 11
Załącznik nr 3 - Oświadczenie RODO
Data 2020-09-17
Wielkość pliku 185.8 KB
Pobieranie 7

Powszechny Spis Rolny