W celu przeciwdziałania skutkom kryzysu gospodarczego wywołanego koronawirusem Wójt Gminy Przemyśl informuje przedsiębiorców, iż istnieje możliwość ubiegania się o umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości w zakresie III-iej i IV-tej raty podatku od nieruchomości za 2020 r. lub II-giej kwartalnej raty łącznego zobowiązania pieniężnego za 2020 r.

O w/w. umorzenie mogą starać się mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.), których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19.

Za pogorszenie płynności finansowej uznaje się spadek przychodów o nie mniej niż 40% przez co rozumie się ich zmniejszenie w ujęciu wartościowym obliczone, jako stosunek łącznych przychodów w ciągu 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, tj. marzec – kwiecień 2020 r. w porównaniu do łącznych przychodów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego tj. marzec – kwiecień 2019 r.

Przy ubieganiu się o w/w. umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia:

  • wniosku o umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości (wniosek umieszczony poniżej);
  • deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za miesiąc marzec 2020 r.;
  • deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za miesiąc kwiecień 2020 r.;
  • deklaracji VAT-7 za miesiące: marzec i kwiecień 2019 r. – dotyczy przedsiębiorców, którzy dokonali rejestracji jako czynny podatnik VAT;
  • wyciągów z księgi przychodów i rozchodów za miesiące: marzec i kwiecień 2019 r. – dotyczy przedsiębiorców, którzy nie dokonali rejestracji jako czynny podatnik VAT;
  • deklaracji VAT-7 za miesiące: marzec i kwiecień 2020 r. – dotyczy przedsiębiorców, którzy dokonali rejestracji jako czynny podatnik VAT;
  • wyciągów z księgi przychodów i rozchodów za miesiące: marzec i kwiecień 2020 r. – dotyczy przedsiębiorców, którzy nie dokonali rejestracji jako czynny podatnik VAT;
  • wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (formularz umieszczony poniżej).

Powyższe dokumenty można złożyć:

  • w formie papierowej przesyłając na adres Urząd Gminy Przemyśl, ul. Płk. M. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl,
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem strony: www.epuap.gov.pl.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Plików:
Formularz
Data 2020-09-17
Wielkość pliku 146 KB
Pobieranie 7
Wniosek o umorzenie
Data 2020-09-17
Wielkość pliku 54 KB
Pobieranie 3