Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2020 na zadanie związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Przemyśl informuje, że prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przemyśl przy udziale środków NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Rzeszowie.

W związku z powyższym osoby planujące w 2020 r. usunięcie azbestu ze  swojej nieruchomości,  proszone  są o złożenie wniosku wg załączonego wzoru w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2020 r.   

Do wniosku należy dołączyć obowiązkowo:

  1.  ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – zał. nr 2. ,
  2. kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (budynku, działki),
  3. mapę zasadniczą do celów opiniodawczych w skali 1:500 lub 1:1000, lub  wyrys  z ewidencji gruntów dla działki będącej przedmiotem wniosku.

Wniosek o dofinansowanie bez zał. nr 1,2,3 nie zostanie uwzględniony do dofinansowania.

Wszelkie informacje dotyczące wniosku i zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu można uzyskać w  Urzędzie Gminy Przemyśl, ul. Borelowskiego 1, pokój nr 209, tel. 16 6704800 w. 33 od poniedziałku do piątku w godzinach od  730-1530.

Plików:
Wniosek
Data 2020-09-17
Wielkość pliku 53.5 KB
Pobieranie 141

Ocena stanu
Data 2020-09-17
Wielkość pliku 97.5 KB
Pobieranie 139