INFROMACJA dla społeczeństwa o dofinansowaniu zadania ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Rzeszowie.

Realizując zapis § 3 ust. 9 UMOWY DOTACJI Nr 3759/2020/OZ/R/DA zawartej w dniu 30.06.2020 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie a Gminą Przemyśl na dofinansowanie w 85% kosztów kwalifikowanych zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, informuje się, iż przyznana została dotacja na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przemyśl” w wysokości 17 765,00  zł brutto tj. (85% kosztów kwalifikowanych).

Zgodnie z zawartą umową kwota dotacji obejmuje środki:

NFOŚIGW –  do 50%  kosztów kwalifikowanych tj. 10 450,00 zł,

WFOŚIGW w Rzeszowie – do 35%  kosztów kwalifikowanych tj. 7 315,00 zł. 

Niniejsza „Informacja” zostaje umieszczona na stronie internetowej Gminy Przemyśl www.gminaprzemysl.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Abzest - informacja o dofinansowaniu