MPRB Sp. z o.o., działając w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, informuje, że zakończona została Akcja Informacyjna dla społeczeństwa przeprowadzona w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej pn. Wykonanie Studium Korytarzowego (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STES-R) oraz Materiałów do wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUS) dla inwestycji pn.

,,Budowa obwodnicy Przemyśla w ciągu drogi krajowej DK28/77" - Etap I Studium Korytarzowe.

W wyniku przeprowadzonej Akcji informacyjnej, tj. spotkań z mieszkańcami Gmin: Roźwienica, Pawłosiów, Rokietnica, Chłopice, Radymno, Orły, Przemyśl, Krasiczyn, Żurawica, Medyka oraz Miasto Przemyśl w dniach 13.07.2021-15.07.2021r. oraz na podstawie otrzymanych wniosków od mieszkańców i innych zainteresowanych instytucji i jednostek samorządowych, opracowane zostały Raporty z Akcji Informacyjnej, które są dostępne w siedzibach Urzędów ww. Gmin oraz na stronie internetowej GDDKIA Oddział w Rzeszowie pod adresem:

https://www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/akcja-informacyjna---obwodnica-przemysla

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z RAPORTAMI