Gmina Przemyśl informuje, że dnia 17.11.2021 r. operator projektu Granty PPGR Centrum Projektów Polska Cyfrowa przekazał nowe zalecenia w związku z projektem. W wyznaczonym terminie wszystkie oświadczenia złożone przez osoby uprawnione do udziału w projekcie powinny zostać ponownie zweryfikowane pod kątem poprawności ich wypełnienia. Nałożono również obowiązek udokumentowania pracy członka rodziny w PPGR, wskazując że za kwalifikujące się do udziału w projekcie uznane będą tylko takie oświadczenia, które zostaną odpowiednio udokumentowane. Ponadto wskazano, że informacje takie jak zeznania osób fizycznych nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PPGR.

Na etapie składania wniosków dostarczenie dokumentów potwierdzających pracę członka rodziny w PPGR nie było obowiązkowe. Wobec ostatnich zaleceń Centrum Projektów Polska Cyfrowa z dnia 17.11.2021 r. do oceny wniosku o udzielenie Grantu wymóg udokumentowania pracy członka rodziny w PPGR należy traktować jako obligatoryjny, decydujący o udziale w projekcie. Do dokumentacji konkursowej dodano bowiem nowy załącznik, na podstawie którego każda gmina biorąca udział w projekcie zobowiązana jest do wskazania danych każdego uczestnika projektu, w tym m.in. na podstawie jakiego dokumentu dowodzi on pracy swojego członka rodziny w PPGR.

W związku z powyższym wszyscy uczestnicy projektu, którzy wcześniej nie załączyli do oświadczenia dokumentów potwierdzających pracę członka rodziny w PPGR, są zobowiązani do uzupełnienia ich w terminie do 10.12.2021 r. pod rygorem pominięcia z udziału w projekcie.

Ponadto Gmina Przemyśl informuje, że wszystkie osoby zakwalifikowane wstępnie do udziału w projekcie zostaną powiadomione o konieczności zweryfikowania swoich oświadczeń i uzupełnienia dokumentów odrębnym pismem.

Telefon kontaktowy – 16 888 94 07