Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 29a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Przemyśl zwołuje XLIX sesję Rady Gminy Przemyśl w terminie 24 czerwca 2022 r. o godzinie 14°°, w siedzibie Urzędu Gminy Przemyśl, ul. Borelowskiego 1, sala nr 213. Podczas sesji rozpatrzony zostanie Raport o stanie Gminy Przemyśl za 2021 r.

Plików:
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Data 2022-06-14
Wielkość pliku 3.62 MB
Pobieranie 45

W związku z powyższym na podstawie art. 28aa ust. 1-8 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zaprasza się Mieszkańców Gminy do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Przemyśl za 2021 r.

Warunkiem czynnego udziału mieszkańca w debacie jest:

  1. zamieszkiwanie na terenie gminy Przemyśl;
  2. złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy Przemyśl zgłoszenia popartego 20 podpisami mieszkańców. Lista poparcia powinna obejmować imiona, nazwiska, adresy zamieszkania oraz własnoręczne podpisy.

Nieprzekraczalny termin zgłoszenia: 22 czerwca 2022 r. w Urzędzie Gminy Przemyśl, ul. Borelowskiego 1, II piętro, pok. nr 200.

Przewodniczący
Rady Gminy Przemyśl
Marek Wasiewicz

 

Podstawa prawna:

Art. 28aa. [Raport o stanie gminy]

  1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
  2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
  3. (..)
  4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
  5. (…)
  6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
  7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1) w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób;
2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 50 osób.

  1. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.