Pod koniec 2022 r. rozpoczęto prace związane opracowaniem taryfy za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków dla Gminy Przemyśl. W związku z powyższym oraz w związku z aktualizacją programu, konieczna jest zmiana okresu obrachunkowego (z okresu trzymiesięcznego na okres dwumiesięczny). Wobec powyższego przygotowywane są aneksy do umów na odprowadzenie ścieków. W przypadku otrzymania aneksu do umowy na odprowadzenie ścieków, Wójt Gminy Przemyśl zwraca się z prośbą o podpisanie otrzymanego aneksu i dostarczenie jednego egzemplarza zgodnie z informacją załączoną do aneksu.