Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 33 ust. 3 i 4  Statutu Gminy Przemyśl Przewodniczący Rady Gminy Przemyśl zwołuje XXVI nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Przemyśl w terminie 30 listopada 2020 r. o godzinie 9.00, w siedzibie Urzędu Gminy Przemyśl, ul. Borelowskiego 1, sala nr 213.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie Radnym porządku obrad sesji.

3. Informacja o protokole z poprzedniej sesji Rady Gminy Przemyśl.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta i Urzędu Gminy Przemyśl w okresie pomiędzy sesjami.

5. Projekt uchwały Nr XXVI/185/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

5.1 Przedstawienie Projektu uchwały Nr XXVI/185/2020.

5.2 Głosowanie nad Projektem uchwały Nr XXVI/185/2020 w sprawiezmian w budżecie gminy na 2020 r.

6. Projekt uchwały Nr XXVI/186/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

6.1 Przedstawienie Projektu uchwały Nr XXVI/186/2020.

6.2 Głosowanie nad Projektem uchwały Nr XXVI/186/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

7. Projekt uchwały Nr XXVI/187/2020 w sprawiewyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

7.1 Przedstawienie Projektu uchwały Nr XXVI/187/2020.

7.2 Głosowanie nad Projektem uchwały Nr XXVI/187/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

8. Projekt uchwały Nr XXVI/188/2020 w sprawieokreślenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

8.1 Przedstawienie Projektu uchwały Nr XXVI/188/2020.

8.2 Głosowanie nad Projektem uchwały Nr XXVI/188/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

9. Projekt uchwały Nr XXVI/189/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przemyśl.

9.1 Przedstawienie Projektu uchwały Nr XXVI/189/2020.

9.2 Głosowanie nad Projektem uchwały Nr XXVI/189/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przemyśl.

10. Projekt uchwały Nr XXVI/190/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10.1 Przedstawienie Projektu uchwały Nr XXVI/190/2020.

10.2 Głosowanie nad Projektem uchwały Nr XXVI/190/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11. Projekt uchwały Nr XXVI/191/2020 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu.

11.1 Przedstawienie Projektu uchwały Nr XXVI/191/2020.

11.2 Głosowanie nad Projektem uchwały Nr XXVI/191/2020 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu.

12. Projekt uchwały Nr XXVI/192/2020 w sprawieuchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”
.

12.1 Przedstawienie Projektu uchwały Nr XXVI/192/2020.

12.2 Głosowanie nad Projektem uchwały Nr XXVI/192/2020 w sprawieuchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

13. Projekt uchwały Nr XXVI/193/2020 w sprawiewyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Przemyśl a Gminą Miejską Przemyśl w sprawie współdziałania i określenia trybu ponoszenia kosztów realizacji obowiązków, wynikających z art. 34 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

13.1 Przedstawienie Projektu uchwały Nr XXVI/193/2020.

13.2 Głosowanie nad Projektem uchwały Nr XXVI/193/2020 w sprawiewyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Przemyśl a Gminą Miejską Przemyśl
w sprawie współdziałania i określenia trybu ponoszenia kosztów realizacji obowiązków, wynikających z art. 34 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. 

14. Projekt uchwały Nr XXVI/194/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości niezabudowanej położonej  w obrębie Ujkowice.

14.1 Przedstawienie Projektu uchwały Nr XXVI/194/2020.

14.2 Głosowanie nad Projektem uchwały Nr XXVI/194/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Ujkowice.

15. Projekt uchwały Nr XXVI/195/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości  położonej w obrębie Grochowce.

15.1 Przedstawienie Projektu uchwały Nr XXVI/195/2020.

15.2 Głosowanie nad Projektem uchwały Nr XXVI/195/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości  położonej w obrębie Grochowce.

16. Projekt uchwały Nr XXVI/196/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przemyśl na lata 2020 - 2029 r

16.1 Przedstawienie Projektu uchwały Nr XXVI/196/2020.

16.2 Głosowanie nad Projektem uchwały Nr XXVI/196/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przemyśl na lata 2020 - 2029 r

17. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Przemyśl nt. Oświadczeń majątkowych
za rok 2019 r.

18. Interpelacje, zapytania Radnych i wolne wnioski.

19. Zakończenie obrad.

 

Podstawa prawna do zwolnienia: art. 25, ust. 3 oraz art. 37a,  ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)