Celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej. W roku 2024 do Programu zostało zgłoszone Sołectwo Stanisławczyk.
W ramach Programu powstała Sołecka Grupa Odnowy Wsi reprezentowana przez przedstawicieli lokalnej społeczności Mieszkańców Stanisławczyka.
 
Grupa opracowała Sołecką Strategię Rozwoju Wsi, w której określiła zasoby oraz potencjał swojej miejscowości, wskazała jej mocne strony oraz przedstawiła program krótko i długoterminowy ze wskazaniem rodzaju i zakresu zadań planowanych do realizacji za pomocą Programu oraz środków z funduszu sołeckiego.
 
W lutym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego został złożony wniosek o pomoc finansową z budżetu Województwa Podkarpackiego na zadanie: „OGRODZENIE PLACU ZABAW I BUDYNKU ŚWIETLICY W STANISŁAWCZYKU ORAZ ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW”.
 
W dniu 14 maja 2024 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podjął Uchwałę nr 3/49/24 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków - Stanisławczyk otrzymał dofinansowanie na realizację w/w zadania.
 
W dniu dzisiejszym w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się uroczyste podpisanie pierwszych umów o dofinasowanie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025