Deklaracja dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Przemyśl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Przemyśl zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Przemyśl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych i słabosłyszących.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

Wyłączenia

 • Istniejąca strona internetowa Urzędu Gminy Przemyśl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – niezgodności i wyłączenia dotyczą:
 • Filmów opublikowanych przed 23 września 2020 r.;
 • Dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.;
 • Map;
 • Plików wytworzonych przez inne podmioty niż Urząd Gminy Przemyśl i przekazanych do publikacji w formie papierowej lub skanów;
 • Treści archiwalnych, niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Boratyn.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 16 888 94 10

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Przemyśl
 • Adres: ul. płk M. Borelowskiego 1
  37 - 700 Przemyśl
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 16 670 48 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się przy ulicy płk M. Borelowskiego 1, w Przemyślu. Budynek nie  jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Wejście główne znajduje się od parkingu (basen POSiR). Parking jest ogólnodostępny, nie ma oznakowanych miejsc przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku prowadzą schody, przy których jest podjazd dla wózków. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Biuro podawcze obsługujące interesantów znajduje się na parterze. Wszystkie wydziały GOPS znajdują się na I piętrze. Wewnątrz budynku nie ma windy, przy schodach zamontowane są barierki. Szerokość drzwi nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma również oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załątwić swoją sprawę w GOPS, powinny telefonicznie zgłosić się pracownika właściwego dla danej sprawy ( wykaz telefonów:https://www.gminaprzemysl.pl/index.php/kontakt/357-gminny-osrodek-pomocy-spolecznej), który obsłuży interesanta w pomieszczeniu biura podawczego lub w innym ustalonym miejscu.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Ośrodku.W związku z powyższym w Osrodku zatrudniony jest pracownik z kwalifikacjami tłumacza języka migowego ( tel. 16 888 94 43).

Strona internetowa posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast;
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • mapa strony
 • wyszukiwarka.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

TAB - przejście do kolejnego elementu.

SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu.

ENTER – otwarcie/zatwierdzenie wybranego elementu.

W niektórych przypadkach można użyć strzałek, by zaznaczyć poprzedni/ następny element.

Dodatkowe skróty klawiszowe:

SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej.

SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki.

SHIFT + ALT + M – mapa witryny.

SHIFT + ALT+ K – przejście do działu z kontaktami.

SHIFT + ALT + O – przejście do deklaracji dostępności.

SHIFT + ALT + B – przejście do Biuletynu Informacji Publicznej.

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych: Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury (z wykorzystaniem klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter i strzałek kierunkowych)

Inne informacje i oświadczenia

Redaktorzy strony starają się zapewnić pełną dostępność serwisu dla odbiorców, jeżeli zostaną zauważone jakiekolwiek błędy, prosimy o kontakt pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w celu poprawy dostępności strony.