Stawki podatków w 2024 r.

Podatek rolny

Wylicza się go na podstawie średniej ceny skupu żyta, która w tym roku jest wyższa niż w roku ubiegłym. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 wynosi 89,63 zł za 1 dt (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. [M. P. z 2023 r. poz. 1129]).

Oznacza to, że stawka podatku rolnego na rok 2024 będzie wynosić:
a) dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta): 224,0750 zł,
b) dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta): 448,1500 zł.


Podatek leśny

 Wylicza się go na podstawie ceny sprzedaży drewna, która w tym roku jest wyższa niż w roku ubiegłym. Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. wynosi 327,43 zł za 1 m3 (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. [M. P. z 2023 r. poz. 1130]).

Oznacza to, że stawka podatku leśnego na rok 2024 będzie wynosić:
a) od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna): 72,0346 zł.


Podatki od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2024 będą wynosić:

od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: 1,33 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi z jezior i zbiorników sztucznych: 6,26 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 0,69 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego: 3,99 zł od 1 m2 powierzchni,

od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych: 1,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 32,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 14,91 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: 6,74 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 11,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

od budowli:
2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.


Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Przemyśl w 2024 r. będą wynosić:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 900,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.476,00 zł,
c) powyżej 9 ton - 1.740,00 zł,

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w tabeli Nr 1;

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1.980,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 2.004,00 zł,
c) powyżej 9 ton - 2.016,00 zł,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton według stawek określonych w tabeli Nr 2;

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 1.740,00 zł;

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) według stawek określonych w tabeli Nr 3;

7) od autobusu, o którym mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkachi opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca - 1.116,00 zł
b) równej lub większej niż 22 miejsca -1.224,00 zł

 

Tabela nr 1

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

2.376,00

2.412,00

13

14

2.436,00

2.448,00

14

15

2.556,00

2.712,00

15

 

2.712,00

2.736,00

Trzy osie

12

17

2.256,00

2.280,00

17

19

2.316,00

2.376,00

19

21

2.556,00

2.616,00

21

23

2.628,00

2.652,00

23

25

2.652,00

2.676,00

25

 

2.664,00

2.688,00

Cztery osie i więcej

12

25

2.616,00

2.628,00

25

27

2.652,00

2.676,00

27

29

2.676,00

2.688,00

29

31

2.688,00

3.504,00

31

 

2.700,00

3.504,00

Tabela nr 2

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

2.292,00

2.304,00

18

25

2.304,00

2.340,00

25

31

2.352,00

2.748,00

31

 

2.412,00

2.964,00

Trzy osie i więcej

12

40

2.376,00

2.736,00

40

 

2.856,00

3.600,00

Tabela nr 3

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

1.728,00

1.752,00

18

25

1.764,00

1.836,00

25

 

1.800,00

1.812,00

Dwie osie

12

28

1.548,00

1.764,00

28

33

1.596,00

1.800,00

33

38

1.656,00

2.004,00

38

 

1.848,00

2.424,00

Trzy osie i więcej

12

38

1.632,00

1.980,00

38

 

1.668,00

2.124,00