Podatek rolny dla rolników.

Wylicza się go na podstawie ceny żyta, która w tym roku jest wyższa niż w roku ubiegłym. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 wynosi 58,46 zł za 1 dt (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r., M. P. z 2019 r., poz. 1017).

Oznacza to, że stawka podatku rolnego na rok 2020 wynosi:

 1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne: 146,15 zł,
 2. od 1 ha gruntów pozostałych: 292,30 zł.

Cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 jest wyższa od analogicznej ceny 2019 r. o 4,10 zł.


Podatek leśny

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.2019 r. poz, 888ze zm.) podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m 3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna za okres pierwsze trzy kwartały została ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia

18 października 2019 r. (M. P. z 2019 r., poz. 1018) i wynosi

 - 194,24zł za 1m drewna

Stawka podatku leśnego w 2020 roku dla 1 ha fiz. wynosi

1 m drewna 194,24 zł x 0,220 m = 42,7328 zł 


Podatki od nieruchomości.

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2020 wynoszą:

Od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych: 4,40 zł od 1 ha powierzchni,
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 0,47 zł od 1 m2 powierzchni,
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego: 2,75 zł od 1 m2 powierzchni,

Od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych: 0,75  od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: 4,47 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

 

Od budowli:

2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.


Podatki od środków transportowych.

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Przemyśl
w 2020 r. pozostają na poziomie z lat ubiegłych (z wyjątkiem podatku od autobusu), i wynoszą:

 • od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
 1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 630,00 zł,
 2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 1 035,00 zł,
 3. powyżej 9 ton: 1 240,00 zł;
 • od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, według stawek określonych w tabeli nr 1;
 • od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
 1. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 1 400,00 zł,
 2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 1 420,00 zł,
 3. powyżej 9 ton: 1 435,00 zł;
 • od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, według stawek określonych w tabeli nr 2;
 • od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego): 1 240,00 zł;
 • od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, według stawek określonych w tabeli nr 3;
 • od autobusu, o którym mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
 1. mniejszej niż 22 miejsca: 715,00 zł,
 2. równej lub większej niż 22 miejsca: 920,00 zł.

 

Tabela nr 1

Liczba osi
i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1 430,00

1 470,00

13

14

1 490,00

1 510,00

14

15

1 740,00

1 770,00

15

 

1 770,00

1 790,00

Trzy osie

12

17

1 320,00

1 340,00

17

19

1 370,00

1 440,00

19

21

1 620,00

1 670,00

21

23

1 690,00

1 710,00

23

25

1 710,00

1 740,00

25

 

1 720,00

1 750,00

Cztery osie i więcej

12

25

1 670,00

1 680,00

25

27

1 710,00

1 740,00

27

29

1 730,00

1 750,00

29

31

1 740,00

2 560,00

31

 

1 750,00

2 560,00

Tabela nr 2

Liczba osi
i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa;

ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1 370,00

1 380,00

18

25

1 380,00

1 420,00

25

31

1 430,00

1 835,00

31

 

1 474,00

2 023,00

Trzy osie i więcej

12

40

1 440,00

1 798,00

40

 

1 910,00

2 660,00

 

Tabela nr 3

Liczba osi
i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa
+ pojazd silnikowy

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna
(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

1 100,00

1 120,00

18

25

1 140,00

1 170,00

25

 

1 170,00

1 180,00

Dwie osie

12

28

920,00

1 130,00

28

33

970,00

1 170,00

33

38

1 000,00

1 350,00

38

 

1 200,00

1 774,00

Trzy osie i więcej

12

38

970,00

1 180,00

38

 

1 020,00

1 475,00