Gmina Przemyśl ul. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2016 roku obsługę bankową Gminy prowadzi Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział w Przemyślu.

Wszystkie należności i zobowiązania z tytułu podatków i opłat należy przekazywać na rachunek Nr: 95 1930 1318 2740 0706 5338 0001


W związku ze zmianą ustawy z dnia 06.09.2019 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późń. zm.), Wójt Gminy Przemyśl informuje, że rachunek bankowy dotyczący opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległ zmianie.

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy przekazywać na rachunek bankowy nr:

78 1930 1318 2740 0706 5338 0016

BPS S.A.

Powyższy nr rachunku jest rachunkiem podstawowym.

Indywidualne numery rachunków bankowych zostaną przekazane właścicielom nieruchomości wraz z zawiadomieniem o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informujemy również, iż w związku z wejściem w życie w/w ustawy, która obliguje do gromadzenia środków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wyodrębnionym rachunku bankowym, w kasie Urzędu Gminy Przemyśl nie ma możliwości zapłaty kartą płatniczą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.