Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2021 roku obsługę bankową Gminy Przemyśl prowadzi PKO BANK POLSKI.

Wszystkie należności i zobowiązania z tytułu podatków i opłat należy przekazywać na rachunek Nr: 42 1020 4391 0000 6902 0206 8542.


W związku ze zmianą ustawy z dnia 06.09.2019 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późń. zm.), Wójt Gminy Przemyśl informuje, że rachunek bankowy dotyczący opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległ zmianie.

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy przekazywać na rachunek bankowy nr:

53 1020 4391 0000 6002 0206 8591

Indywidualne numery rachunków bankowych zostaną przekazane właścicielom nieruchomości wraz z zawiadomieniem o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.